Návštěvní řád

Pravidla chování - pokyny, způsob pohybu a zodpovědnost

 • Vstupem nebo zakoupením vstupenky do prostoru dětského hřiště Magic park návštěvník potvrzuje, že se seznámil s provozním řádem zábavního parku a souhlasí s ním.
 • Dětské hřiště je určeno dětem od 1 - 17 let
 • Všichni návštěvníci včetně dětí dostanou po zaplacení vstupného papírový náramek.
 • Otevírací doba je zveřejněna na webových stránkách dětského hřiště Magic park a na vstupních dveřích.
 • Vstupné se řídí aktuálním ceníkem vystaveným na recepci a na webových stránkách.
 • Celý areál dětského hřiště je z bezpečnostních důvodu monitorován kamerovým systémem. Návštěvník svým vstupem do areálu bere tuto skutečnost na vědomí.
 • Vstup dětí do dětského hřiště Magic park je možný jen s rodiči nebo doprovodem starším 18 let.
 • Provozovatel dětského hřiště Magic park nepřebírá zodpovědnost za návštěvníky dětského hřiště (děti ani dospělé). Nemá také povinnost dohledu nad dětmi a dospělými. Zodpovědnost a dohled nad dětmi je povinností rodičů nebo jejich doprovodu. Personál provozovatele je k dispozici na jednotlivých atrakcích v hale, aniž by tím byl založen vztah zodpovědnosti a dohledu.
 • Vstup do dětského hřiště Magic park je na vlastní nebezpečí.
 • Vstup na herní plochu je z hygienických a bezpečnostních důvodů povolen pouze v ponožkách.
 • Chození v přezůvkách nebo na boso je zakázáno.
 • Doporučujeme, aby návštěvníci byli oblečeni ve vhodném sportovním oblečení bez šňůrek či tkaniček a nenosili nic za co by se mohli zaháknout jako řetízky, šňůrky na krk či klíčenky. Doporučujeme si vzít náhradní pár ponožek a náhradní triko. Nedoporučujeme silonové oblečení.
 • Rodiče a doprovod jsou povinni zajistit, aby atrakce byly používány dle bezpečnostních pokynů.
 • Bezpečnostní pokyny jsou umístěny před vstupem na hrací plochu.
 • Rodiče nebo doprovod jsou vždy povinni zvážit, zda jejich dítě nebo oni sami zvládnou fyzickou a psychickou náročnost dané atrakce, bez ohledu na to, že jsou děti starší, než vyžadují bezpečnostní pokyny pro konkrétní atrakci.
 • Návštěvníci musejí dodržovat příkazy personálu.
 • Zařízení hřiště smí být používáno pouze v souladu s jeho určením. Jednotlivé přístroje a zařízení hřiště je možné používat pouze na vlastní nebezpečí. Jednotlivá zařízení jsou certifikována podle příslušných norem. Atrakce vyhovují nejvyšším bezpečnostním požadavkům a jsou pravidelně kontrolovány. Za případné škody způsobené dětem, jejich rodičům a ostatním návštěvníkům hřiště neodborným ovládáním nebo manipulací s náčiními odpovídají rodiče, případně jiné dospělé osoby doprovázející děti.
 • Pro bezpečnost dětí je zakázáno používat na hřišti vlastní hračky. V prostoru hřiště je především zakázáno používat tvrdé, volné nebo ostré předměty jako sponky, přívěsky, brýle apod.
 • Děti nesmějí šplhat po bezpečnostních sítích, přelézat ploty a používat atrakce bez dohledu.
 • Návštěvníci se musejí chovat ohleduplně k ostatním návštěvníkům a dodržovat pořádek a čistotu.
 • Za děti nese plnou zodpovědnost rodič nebo doprovod, který také ručí za škody vzniklé na majetku dětského hřiště a na majetku a zdraví třetích osob, které jsou způsobeny nedbalostním chováním doprovázeného dítěte. U dospělého návštěvníka tato povinnost padá na něj samotného.
 • Na dětském hřišti Magic park je zakázáno kouřit a rozdělávat ohně, to platí i pro zapalování svíček na narozeninových dortech. Kouřit se smí jen veku.
 • V dětském hřišti Magic park je instalován protipožární výstražný systém. Pokud dojde k jeho zneužití díky nedbalosti a budou tak způsobeny škody na majetku dětského hřiště Magic park, bude po pachateli, který vyhlásil falešný poplach, vymáhána náhrada škody ve výši 30 000,- Kč a případný ušlý zisk z provozu hřiště. Pokud poplachy vyvolá dítě, způsobené škody hradí jeho zákonný zástupce.
 • Vstup do dětského hřiště se zvířaty je z hygienických důvodů zakázáno. Vstup s kolem, koloběžkou nebo na kolečkových bruslích apod. je z bezpečnostních důvodů zakázán.
 • Vstup s kočárky na hrací plochu je z bezpečnostních důvodů zakázán.
 • Vstup do areálu se zbraněmi, drogami a alkoholem je zakázán.
 • Návštěvník pod vlivem alkoholu nebo omamných látek nebude vpuštěn do areálu dětského hřiště.
 • Rozhazování konfet je zakázáno. V případě nedodržení tohoto pravidla vám budou účtovány náklady na úklid.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo zamezit vstup dalším návštěvníkům v případě, že dojde k naplnění kapacity dětského hřiště.
 • Provoz v dětském hřišti nebo v jeho částech může být dočasně omezen. Jakékoliv nároky vůči provozovateli vyplývající z tohoto omezení jsou vyloučeny.
 • Návštěvník je povinen ihned nahlásit na recepci zranění či zdravotní indispozice své nebo dítěte, které bude neprodleně zapsáno do knihy úrazů.
 • Návštěvník je povinen nahlásit ihned na recepci jakoukoliv závadu atrakce ohrožující zdraví či hrozící poškození majetku. Pokud návštěvník poškodí zařízení zábavního parku, musí tuto skutečnost rovněž ihned nahlásit na recepci.
 • Není dovoleno vnášet vlastní jídla a nápoje. Výjimku tvoří kojenecká strava. Naše kavárna nabízí široký výběr čerstvých jídel a nápojů.
 • Do prostoru atrakcí ohraničeného pěnovou podlahou je přísně zakázáno vnášet jakékoliv jídlo a pití. Platí i zákaz žvýkání na hrací ploše a na atrakcích. Pro konzumaci zakoupených jídel a nápojů slouží výhradně prostory s jídelními stoly.
 • Návštěvník může být za nevhodné chování a porušování provozního řádu vykázán z dětského hřiště Magic park. Pokud doprovází dítě, musí si je odvést s sebou a nemá nárok na vrácení vstupného.
 • Nalezené věci budou uloženy na recepci po dobu 10 dnů, poté budou zlikvidovány.
 • Za dárkové poukazy nevracíme peníze.