Ochrana osobních údajů

Při zpracování osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Magic park je podle znění GDPR správcem osobních údajů zpracovávaných v rámci provozu Magic park na adrese Dvořákova 41, 741 01 Nový Jičín. Magic park nemá pověřence na ochranu osobních údajů, komunikaci týkající se uplatnění práv subjektu údajů prosím směrujte přímo na provozní dětského hřiště Magic park buď písemnou formou na adresu provozovny uvedenou zde výše, nebo e-mailem na adresu: hriste@magicpark.cz.

Jaké osobní údaje zpracováváme a proč?

Zakoupení vstupenek

Pokud si zakoupíte jednorázovou vstupenku v provozovně dětského hřiště Magic park, žádné Vaše osobní údaje při zakoupení vstupenky nepožadujeme. Když navštívíte naši provozovnu může být Vaše podoba zaznamenána pro zpravodajské či reportážní účely. Osobní údaje dále zpracováváme pouze tehdy, pokud nám tyto údaje sdělíte, např. jako součást jakékoli, kontaktního formuláře, průzkumu, soutěže o ceny atp.

Poučení o zákonných právech v souvislosti se zpracováním osobním údajů

V souladu s GDPR může každá fyzická osoba, jejíž osobní údaje Magic park zpracovává (dále jen též „subjekt údajů“) uplatnit vůči Magic parku následující práva:

 1. požadovat přístup k osobním údajům, které o subjektu údajů Magic park zpracovává, čímž se rozumí právo získat od Magic parku, jakožto správce osobních údajů, potvrzení, zda osobní údaje, které se dané osoby týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má subjekt právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 GDPR;
 2. požadovat opravu osobních údajů, které Magic park o subjektu zpracovává a které jsou nepřesné nebo neúplné;
 3. požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 GDPR, tj. zejména pokud skončí účel nebo zákonný důvod pro zpracování osobních údajů;
 4. požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 GDPR;
 5. právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu čl. 21 GDPR z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, a to pouze v těch případech, kdy je právním titulem ke zpracování osobních údajů oprávněný zájem;
 6. v případě, kdy je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu (tj. zasílání marketingových sdělení) odvolat svůj souhlas ke zpracování osobních údajů, přičemž tímto odvoláním není narušena zákonnost zpracování údajů, které proběhlo před odvoláním souhlasu.

Pokud Magic park obdrží žádost subjektu údajů o uplatnění zde uvedených práv, informuje subjekt údajů o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu, v každém případě však do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí mimořádně prodloužit o další dva měsíce.

V určitých případech stanovených GDPR nemusí Magic park částečně nebo zcela žádosti subjektu údajů vyhovět. To se týká zejména případů, kdy je žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje či je v rozporu s jinými právními předpisy, které zakládají právní důvod pro zpracování osobních údajů.

V takových případech Magic park může:

 1. uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo
 2. odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud Magic park nepřijme opatření, o které subjekt údajů požádal, informuje bezodkladně subjekt o důvodech, proč opatření nepřijal, nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti.

Pokud obdrží Magic park žádost subjektu údajů o uplatnění zde výše uvedených práv, ale bude mít pochybnosti o totožnosti žadatele, může požádat subjekt údajů o poskytnutí dodatečných informací tak, aby spolehlivě žadatele identifikoval.

Pro případné připomínky a dotazy k ochraně osobních údajů a pro kontakt ve věci výkonu vašich zákonných práv můžete buď použít e-mailovou adresu: hriste@magicpark.cz, nebo je můžete zasílat písemně na adresu provozovny uvedenou výše.

Předávání Vašich osobních údajů třetím subjektům

Magic park je oprávněn za podmínek stanovených platnými právními předpisy předat osobní údaje za účelem dalšího zpracování osobám (příjemcům), které zpracovávají osobní údaje výhradně pro účely výkonu činnosti, ke které byl takový příjemce Magic parkem pověřen a převážně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, a/nebo za účelem plněním zákonných či smluvních povinností Magic parku a/nebo na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného Magic parku a/nebo na základě oprávněného zájmu Magic parku.

Takovými příjemci jsou zejména:

 • dodavatelé podílející se na realizaci plateb;
 • poskytovatelé odborných služeb (daňoví poradci, advokáti) za účelem plnění zákonných daňových a účetních povinností a uplatňování právních nároků Magic parku
 • veřejné orgány a subjekty veřejné správy, případně subjekty pověřené veřejnými orgány, a to v rozsahu a pro účely plynoucí z právních předpisů;
 • reklamní a sociální sítě (na základě Vašeho souhlasu), mj.:
  • Facebook
  • Instagram
  patřící mezi produkty společnosti Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy a zde: https://cs-cz.facebook.com/help/instagram/519522125107875, kdy zpracovatelem je společnost HubSpot, Inc., 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141, USA; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://legal.hubspot.com/privacy-policy

Příjemci jsou vázáni povinností mlčenlivosti týkající se Vašich osobních údajů, které nesmí být použity k jinému než výše uvedenému účelu a dále jsou povinni k jejich ochraně před zneužitím.